Fundusze UE

STYLER GRZEGORZ LITEWKA, SZYMON ROMANIEWSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. "Wdrożenie strategii działalności międzynarodowejprzedsiębiorstwa STYLER Sp. J., w celuzwiększenia sprzedaży eksportowej na rynkuniemieckim”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp (konkurs w roku 2019).

Cele projektu:

Jako skonkretyzowane i mierzalne cele projektu Wnioskodawca wskazał:

1. dokonanie sprzedaży eksportowej do Niemiec poniższych produktów we wskazanych ilościach sztuk:

a.Glasspik: 51 089 szt.,

b.Canvas: 8 845 szt.,

c. ramki fotograficzne: 6 512 szt.

w okresie 01.03.2020 - 28.02.2022 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

2. zrealizowanie łącznej sprzedaży produktów stanowiących przedmiot umiędzynarodowienia w ramach projektu (Canvasy, Glasspiki, ramki fotograficzne) do Niemiec w ilości 66 446 sztuk, w okresie 01.03.2020 - 28.02.2022 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

3. uczestnictwo w 2 imprezach targowych na terenie Niemiec (Ambiente 2020 i 2021) w okresie trwania projektu, tj. do dnia 28.02.2021 roku.

4. nawiązanie 34 kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi z Niemiec do dnia 28.02.2022 r., tj. w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

5. podpisanie 26 kontraktów handlowych / zamówień na produkty stanowiące przedmiot umiędzynarodowienia w ramach projektu z partnerami biznesowymi z Niemiec w okresie 01.03.2020 - 28.02.2022 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

6. zrealizowanie sprzedaży eksportowej do Niemiec produktów stanowiących przedmiot umiędzynarodowienia w ramach projektu na łączną kwotę 3 879 379 zł w okresie 01.03.2020 - 28.02.2022 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Planowane efekty:

  • Liczba kontaktów biznesowych: 34

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 26

  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 3 879 379,00

wartość projektu:

  • koszty kwalifikowane: 332 680,00 zł

  • koszty ogółem: 366 000,10 zł

wkład Funduszy Europejskich: 149 706,00 zł